Chcesz wrócić do pracy lub pracujesz po urodzeniu dziecka?
Planujesz zatrudnić nianię?
Zgłoś się do projektu i uzyskaj dofinansowanie do opieki nad dzieckiem!

Urząd Miasta Łodzi zaprasza łodzianki do udziału w projekcie „Mama w pracy, niania w domu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 45 pracującym Kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronie: www.uml.lodz.pl/mamawpracy oraz w Biurze Projektu.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w cyklach miesięcznych od listopada do stycznia 2022. Bieżące informacje o naborze publikowane będą na stronie internetowej: www.uml.lodz.pl/mamawpracy oraz udostępniane osobiście lub telefonicznie w Biurze Projektu.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 45 łodziankom sprawującym opiekę nad dzieckiem/ dziećmi do lat 3, które są aktywne zawodowo lub planują powrót do pracy.

Udział w projekcie może wziąć wyłącznie Kobieta spełniająca łącznie poniższe wymagania:
• zamieszkuje na terenie Łodzi,
• jest osobą pracującą, która sprawuję opiekę nad dzieckiem/ dziećmi do lat 3,
• drugi rodzic dziecka pracuje – nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko,
• której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.
Do kryteriów premiujących należy m.in. : samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, dochody poniżej minimum socjalnego.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu Uczestniczki otrzymują wsparcie w formie finansowania kosztów opieki niani przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

• Finansowanie kosztów opieki niani odbywa się w formie refundacji części poniesionych kosztów zatrudnienia niani.
• Refundacja jest pomniejszana o kwotę opłaty motywacyjnej, do której zobowiązane są Uczestniczki projektu.
• Refundacja pokrywa koszt wynagrodzenia netto oraz składek niani na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.
Ważne
Refundacja może być w kwocie nie wyższej niż kwota określona w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Czego nie pokrywa refundacja?
• Refundacja nie obejmuje składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, które rodzic jest zobowiązany opłacać jako pracodawca.
• Refundacja nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. W przypadku zatrudnienia niani w kwocie wyższej niż "najniższa krajowa", uczestniczka pokrywa z własnych środków tę część wynagrodzenia niani i związanych
z nim opłat, które poza nią wykraczają.

Opłata motywacyjna
W projekcie zakłada się pobieranie od Uczestniczek opłaty motywacyjnej w wysokości 10% kwoty określonej w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, która będzie potrącana każdorazowo przy wypłacie refundacji kosztów niani przez Realizatora Projektu.

Wybór niani
Uczestniczka projektu podejmuje samodzielnie decyzję dotyczącą wyboru osoby do opieki nad dzieckiem według własnych oczekiwań/potrzeb, przy czym osoba ta musi być: pełnoletnia, nie może być rodzicem dziecka lub opiekunem prawnym dziecka, nad którym ma sprawować opiekę. Nianią może zostać bliska rodzina np. babcia dziecka.
Przydatne informacje o zatrudnieniu niani można znaleźć na stronie www.zus.pl/pracujacy/nianie 

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w listopadzie 2021 i potrwa do stycznia 2022.
• Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do przedłożenia Realizatorowi Projektu formularza rekrutacyjnego z wymaganymi załącznikami tj. kopią aktu urodzenia dziecka/ dzieci do lat 3 oraz zaświadczeniem o zatrudnieniu wystawionym przez pracodawcę.
• Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w danym miesiącu będzie odbywać się do 20 dnia miesiąca do godz. 15:00 (jeśli 20 przypada na dzień wolny od pracy, dokumentację należy złożyć
w najbliższy następujący po nim dzień roboczy). Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania rekrutacji w danym miesiącu w przypadku wpłynięcia do Biura Projektu 30 formularzy zgłoszeniowych spełniających warunki formalne.
• Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, w Biurze projektu, drogą elektroniczną (e-mail) lub listowną. 
• Bieżące informacje o naborze publikowane będą na stronie internetowej: www.uml.lodz.pl/mamawpracy , a także będą udostępniane osobiście lub telefonicznie w Biurze Projektu.
• Po zakończeniu rekrutacji na dany miesiąc oraz ocenie przyjętych formularzy rekrutacyjnych Realizator Projektu stworzy listę rankingową oraz listę rezerwową Kandydatek z najwyższymi wynikami (15 w danym miesiącu). Ww. Kandydatki zostaną zaproszone do podpisania umowy uczestnictwa. Pozostałe Kandydatki zostaną wpisane na listę rezerwową. 

I REKRUTACJA

I rekrutacja rozpoczyna się w dniu 8 listopada 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 22 listopada 2021 do godz. 15:00. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania rekrutacji w danym miesiącu w przypadku wpłynięcia do Biura Projektu 30 formularzy zgłoszeniowych spełniających warunki formalne.

 

Biuro Projektu:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ
ul. Zachodnia 47, pokój 132
tel. 42 638 47 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt „Mama w pracy, niania w domu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

do aktualności logo 1

Partnerzy

lodz_kreuje_logo_small_transparent
Karta_Łodzianina
lkdr
zielonalodz
logo_mkl
Previous Next Play Pause